کابل دراپ

کابل دراپ ( Drop Cable ) : کابل فیبر نوری ۲ کور یا ۴ کور خاصی است با انعطاف بالا جهت ایجاد ارتباط از ODB به OUTLET یا پریز و راه‌اندازی شبکه FTTH به داخل ساختمان.

لازم به ذکر است که به دلیل تفاوت داشتن نوع دسترسی که در هر پروژه ممکن است وجود داشته باشد این کابل دارای دو نوع داخلی و بیرونی Indoor/ Outdoor است.